Boksvereniging Assen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boksvereniging Assen verwerkt je persoonsgegevens vanwege je lidmaatschap en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken:

Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, woonadres- of correspondentieadresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer en tenaamstelling of overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch contact.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Boksvereniging Assen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw contributiebetaling
  • Het doorgeven van jouw lidmaatschap als recreant of wedstrijdbokser aan de Nederlandse Boksbond
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je op de hoogte te kunnen stellen van zaken die je als lid van de Boksvereniging Assen aangaan.
  • Om fysieke informatie in de vorm van post of goederen bij je af te kunnen leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boksvereniging Assen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren te volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer en tenaamstelling en overige persoonsgegevens: -> zolang je lid bent van Boksvereniging Assen en uiterlijk tot einde van het kalenderjaar van beëindiging lidmaatschap.  IP-adres, activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type -> 2 jaar, dit is de termijn dat een Google Analytics cookie je gegevens bewaart

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Boksvereniging Assen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de afhandeling van je lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Boksvereniging Assen verstrekt als officiële vereniging binnen de Nederlandse Boksbond (NBB) de volgende persoonsgegevens van haar leden aan de NBB: naam- en adresgegevens, geboortedatum en geslacht.

 

Gebruik van beeldmateriaal

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, geplande wedstrijden en

wedstrijduitslagen. Ook plaatsen we soms foto’s en filmpjes op internet of social media waar u (of uw kind) mogelijk op staat. Geeft u expliciet geen toestemming om foto- of beeldmateriaal te gebruiken waar u op staat, kunt u dit mailen naar info@boksvereniging-assen.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boksvereniging Assen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boksvereniging-assen.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Boksvereniging Assen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boksvereniging Assen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@boksvereniging-assen.nl